Popeleční středa 

Popeleční středa je pojem známý mnoha lidem a křesťané mají spojený začátek postního období s žehnáním popela. Sypat si na hlavu popel na znamení pokání je gesto, které nacházíme jak ve Starém zákoně (např. Joz 7,6; Job 2,12), tak v křesťanské praxi prvních staletí. Zprvu ho křesťané používali jen soukromě, později jím byli označováni ti, kdo konali veřejné pokání. Do liturgie církve se používání popela dostalo v 10. století v Porýní, když duchovní smysl antifony zpívané na Popeleční středu tamní křesťané považovali za vhodné doprovodit i vnějším gestem. 

Podívejme se krátce na texty, které jsou spojené s udílením popelce na začátku postní doby. Celý obřad má své místo po homilii a sestává se z úvodní výzvy, jedné žehnací modlitby a označení popelem. Kněz nejprve připomene, že popelem budeme označeni jako hříšníci, kteří chtějí konat pokání a prosí Boha Otce o smilování. Po krátké tiché modlitbě kněz vybírá jednu ze dvou žehnacích modliteb, které doplňují úvodní výzvu o velikonoční rozměr ať už zmínkou o slavení Velikonoc s čistým srdcem ve spojení s Kristem anebo vírou ve vzkříšení k novému životu na základě Kristova vzkříšení. Je v nich také patrný důraz na charakter postního období jako času pokání a obrácení. Stejný akcent nacházíme i ve slovech, která doprovázejí označování popelem jednotlivých věřících. Jedná se především o větu čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15), která se v této souvislosti objevuje v současném misále poprvé a dokonce je uvedena i před textem, který dříve výlučně doprovázel toto gesto: pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš (Gn 3,19). Je pravda, že starozákonní verš vhodněji doprovází udílení popelce, zatímco evangelijní věta klade větší důraz na pozitivní aspekt postní doby.

Důraz na pokání a obrácení bychom našli i v dalších textech Popeleční středy, jako jsou např. antifony. Ta vstupní je vzata z knihy Moudrosti 11,23s: Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh.

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 118

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode