Ohlášky

 • 21.09.2018 17:01

  25. neděle v mezidobí

  23. září slavíme 25. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00. Před, příp. po ní bude tuto neděli možné po dohodě s knězem slavit také svátost smíření (zpověď).

  Ve čtvrtek 27. září 2018 je památka sv. Vincence z Paula, kněze.

  V pátek 28. září 2018 je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. V naší farnosti ji budeme slavit bohoslužbou od 16:30 v kostele sv. Ondřeje ve Světí.

  V sobotu 29. září 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  V neděli 30. září budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

 • 12.09.2018 16:18

  24. neděle v mezidobí

  16. září slavíme 24. neděli v mezidobí. Bohoslužba ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech začíná v 10:00 hod.

  Ve čtvrtek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Taegŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků.

  V pátek 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

  V sobotu 22. září se bude konat bohoslužba s nedělní platností od 16:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích. V neděli 23. září budeme od 10:00 slavit bohoslužbu v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.
                                                                                                                         

  V sobotu 22. září bude od 9:30 v katedrále Svatého Ducha probíhat kněžské svěcení Petra Vtípila a Jana Lukeše. Zájemce zveme k účasti a všechny prosíme o modlitbu za oba svěcence.

 • 09.09.2018 20:44

  23. neděle v mezidobí

  9. září je 23. neděle v mezidobí.

  Ve čtvrtek 13. září je památka památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. V pátek 14. září slavíme svátek Povýšení svatého Kříže. V sobotu 15. září je památka Panny Marie Bolestné.

  V sobotu 15. září se bude konat bohoslužba s nedělní platností od 16:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu. V něděli 16. září budeme od 10:00 slavit bohoslužbu v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Příležitost ke slavení svátosti smíření bude  před bohoslužbou (příp. po bohoslužbě) v sobotu na Chlumu.

 • 30.08.2018 16:46

  22. neděle v mezidobí

  2. září je 22. neděle v mezidobí.

  V pondělí 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. V sobotu 8. září slavíme svátek narození Panny Marie.

  V sobotu 8. září se bude konat bohoslužba s nedělní platností od 16:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích.

  V něděli 9. září budeme od 10:00 slavit bohoslužbu v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Od září bylo třeba přesunout začátek nedělních bohoslužeb na 10. hod., aby mohl administrátor in spiritualibus Jaroslav Brožek dojíždět cca jednou za dva týdny na mši sv. do Všestar. O nědělích, kdy nebude přítomen kněz, bude za předsednictví jáhna probíhat bohoslužba slova, obřad svatého přijímání i závěrečné požehnání. Účastí na této bohoslužbě se připojujeme k liturgickému slavení celé církve a čerpáme z plodů eucharistie. Spolu s celou církví nasloucháme Božímu slovu, odpovídáme na něj modlitbou chval i proseb a zároveň se necháváme sytit tělem Páně (svaté přijímání je jednak plodem eucharistické liturgie, tj. mše sv., jednak nás s tímto slavením spojuje). S celou církví nás spojuje i to, že se scházíme jako společenství věřících, kterému předsedá jáhen jako vysvěcený služebník církve.

  Na správě farnosti se jako administrator in materialibus nově podílí jáhen. Pro vysvětlenou a na základě dotazů věřích dodáváme, že jáhenství je jedním ze tří stupňů svátostí svěcení (spolu s biskupstvím a kněžstvím). K liturgickým službám jáhna patří např. přisluhování při slavení svátostí, podávání těla a krve Páně, čtení evangelia a kázání, předsedání při slavení svátosti manželství, udělování křtu, pohřbívání, žehnání, předsedání při Denní modlitbě církve. Níže uvádíme citaci paragrafu 1570 z Katechisku katolické církve:

  Jáhnové se podílejí vlastním způsobem na Kristově poslání a milosti. Svěcení jim vtiskuje znamení („pečeť“), které nic nemůže smazat a které je připodobňuje Kristu, jenž se stal „jáhnem“, totiž služebníkem všech. Jáhnové mají mimo jiné přisluhovat biskupům a kněžím při slavení božských tajemství, především eucharistie, rozdávat ji, být přítomni jménem církve při uzavírání manželství a žehnat mu, hlásat evangelium a kázat, předsedat pohřebním obřadům a věnovat se různým charitativním službám.

  S ohledem na běžný liturgický život ve farnosti je třeba zmínit, že jáhen narozdíl od kněze neuděluje svátost smíření (nezpovídá) a pomazání nemocných. Není vysluhovatelem svátosti eucharistie (mše sv.), ale při mši asistuje a rozděluje sv. přijímání. Kvůli slavení svátosti smíření a pomazání nemocných je tedy třeba se obracet na kněze Jaroslava Brožka (jáhen Jan Hojda však s ním může zprotředkovat kontakt). Kontakty na jednotlivé duchovní a stručný popis jejich činnosti jsou uvedeny zde.

   

 • 23.08.2018 12:12

  21. neděle v mezidobí

  26. 8. je 21. neděle v mezidobí. V pondělí 27. 8. je památka sv. Moniky, v úterý 28. 8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Ve středu 29. 8. slavíme památku Umučení sv. Jana Křtitele.

  V pátek 31. 8. budeme od 16:30 slavit bohoslužbu v kostele sv. Ondřeje ve Světí. V sobotu 1. září se bude konat bohoslužba s nedělní platností od 16:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu. V něděli 2. září budeme slavit bohoslužbu ve Všestarech od 10:00, při které budeme vyprošovat na začátku školního roku Boží požehnání především dětem, ale i učitelům a rodičům. Zveme všechny zainteresované; děti si mohou přinést školní tašky a další školní potřeby k požehnání.

  Upozorňujeme na změnu času nedělních bohoslužeb - od září je třeba přesunout jejich začátek na 10. hod., aby mohl administrátor in spiritualibus Jaroslav Brožek plnit své povinnosti ve farnosti Opatovice n.L. a zároveň dojíždět cca jednou za dva týdny do Všestar. O nědělích, kdy nebude přítomen kněz, bude za přesednictví jáhna probíhat bohoslužba slova, obřad svatého přijímání i závěrečné požehnání. Také při této bohoslužbě je přítomen Pán Ježíš ve svém slově, eucharistickém pokrmu i ve shromáždění věřících, kterému předsedá vysvěcený služebník církve. Chceme tak povzbudit věřící, aby se na životě naší farnosti nadále podíleli a posilovali tak přítomnost Kristovy církve v místě, které má (alespoň s ohledem na jeho minulost) důležitou roli v dějinách naší diecéze i země.

 • 19.08.2018 21:19

  20. neděle v mezidobí

  V pondělí je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve; v úterý sv. Pia X., papeže; ve středu památka Panny Marie Královny; v pátek je svátek sv. Bartoloměje, apoštola a příští neděle je 21. v mezidobí.

  Příští neděli se bude konat ve Všestarech v 8:00 bohoslužba slova.

 • 13.08.2018 22:11

  19. neděle v mezidobí

  V úterý je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka; ve středu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie a příští neděle je 20. v mezidobí.

  Ve středu bude od 17:00 v Nedělištích poutní mše svatá a po ní bude od 18:00 následovat koncert vážné hudby.

  Příští neděli proběhne předání farnosti novým duchovním správcům. Jinak budou mše svaté v obvyklém pořádku.

 • 04.08.2018 13:24

  18.neděle v mezidobí

  V pondělí je svátek Proměnění Páně; ve středu památka sv. Dominika, kněze; ve čtvrtek je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; v pátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka; v sobotu je památka sv. Kláry, panny a příští neděle je 19. v mezidobí.

  V pondělí 6. 8. bude v 16:00 poutní mše svatá v kostele na Chlumu.

  V neděli 12.8. nebude nedělní mše svatá ve Všestarech v 8:00, ale přesouvá se až na 11:30.

  15. srpna bude pouť v Nedělištích. Začneme mší svatou v 17:00 a po mši svaté v 18:00 bude koncert vážné hudby.

  Oficiální předání farnosti novým duchovním správcům se bude konat v neděli 19. srpna při mši svaté v 8:00.

 • 30.07.2018 10:06

  17. neděle v mezidobí (29.7.)

  V úterý je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, ve středu památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve, v sobotu památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze a příští neděle je 18. v mezidobí. Mše svaté budou tento týden v obvyklém pořádku.

 • 21.07.2018 10:06

  16. neděle v mezidobí (22.7.)

  V pondělí je svátek svaté Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Ve středu je svátek sv. Jakuba, apoštola, ve čtvrtek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a příští neděle je 17. Mezidobí.

  Tento měsíc nebude mše svatá ve Světí a příští neděli bude zde ve Všestarech bohoslužba slova, kterou povede jáhen Michal Hrnčiarik.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Bohoslužby

aktuální přehled
září - říjen 2018

 

Všestary: pravidelné nedělní bohoslužby v 10:00

Neděliště:  sobota 8.9., 22. 9., 6.10., 20.10. v 16:30 - bohoslužba s nedělní platností

Chlum: sobota 1.9., 15. 9., 29. 9., 13.10., 27.10. v 16:30 - bohoslužba s nedělní platností

Světí:  pátek 31.8., 28.9., 26.10. v 16:30

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 105

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode