22. neděle v mezidobí

30.08.2018 16:46

2. září je 22. neděle v mezidobí.

V pondělí 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. V sobotu 8. září slavíme svátek narození Panny Marie.

V sobotu 8. září se bude konat bohoslužba s nedělní platností od 16:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích.

V něděli 9. září budeme od 10:00 slavit bohoslužbu v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

Od září bylo třeba přesunout začátek nedělních bohoslužeb na 10. hod., aby mohl administrátor in spiritualibus Jaroslav Brožek dojíždět cca jednou za dva týdny na mši sv. do Všestar. O nědělích, kdy nebude přítomen kněz, bude za předsednictví jáhna probíhat bohoslužba slova, obřad svatého přijímání i závěrečné požehnání. Účastí na této bohoslužbě se připojujeme k liturgickému slavení celé církve a čerpáme z plodů eucharistie. Spolu s celou církví nasloucháme Božímu slovu, odpovídáme na něj modlitbou chval i proseb a zároveň se necháváme sytit tělem Páně (svaté přijímání je jednak plodem eucharistické liturgie, tj. mše sv., jednak nás s tímto slavením spojuje). S celou církví nás spojuje i to, že se scházíme jako společenství věřících, kterému předsedá jáhen jako vysvěcený služebník církve.

Na správě farnosti se jako administrator in materialibus nově podílí jáhen. Pro vysvětlenou a na základě dotazů věřích dodáváme, že jáhenství je jedním ze tří stupňů svátostí svěcení (spolu s biskupstvím a kněžstvím). K liturgickým službám jáhna patří např. přisluhování při slavení svátostí, podávání těla a krve Páně, čtení evangelia a kázání, předsedání při slavení svátosti manželství, udělování křtu, pohřbívání, žehnání, předsedání při Denní modlitbě církve. Níže uvádíme citaci paragrafu 1570 z Katechisku katolické církve:

Jáhnové se podílejí vlastním způsobem na Kristově poslání a milosti. Svěcení jim vtiskuje znamení („pečeť“), které nic nemůže smazat a které je připodobňuje Kristu, jenž se stal „jáhnem“, totiž služebníkem všech. Jáhnové mají mimo jiné přisluhovat biskupům a kněžím při slavení božských tajemství, především eucharistie, rozdávat ji, být přítomni jménem církve při uzavírání manželství a žehnat mu, hlásat evangelium a kázat, předsedat pohřebním obřadům a věnovat se různým charitativním službám.

S ohledem na běžný liturgický život ve farnosti je třeba zmínit, že jáhen narozdíl od kněze neuděluje svátost smíření (nezpovídá) a pomazání nemocných. Není vysluhovatelem svátosti eucharistie (mše sv.), ale při mši asistuje a rozděluje sv. přijímání. Kvůli slavení svátosti smíření a pomazání nemocných je tedy třeba se obracet na kněze Jaroslava Brožka (jáhen Jan Hojda však s ním může zprotředkovat kontakt). Kontakty na jednotlivé duchovní a stručný popis jejich činnosti jsou uvedeny zde.

 

Zpět

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 118

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode